Artikel fra EffektivtLandbrug

image_pdf

TEMA: SVIN – HJEMMEBLANDING

– Det er kun her på Lammehave, at vi har lagerkapacitet til råvarerne, ogdet fungerer godt, fortæller Theis Nordtorp, der her ses foran stakken afsojaskrå sammen med chauff ør Michael Rasmussen (tv) og direktør for CRFoderservice, Niels Frost Rasmussen

Hjemmeblandereffekt og sparetmandskab

– Vi sparer helt klart enmand ved at få CR Foderservice til at blande altvores foder. Svineproducent Theis Nordtorpsætter stor pris på at fåhjemmeblanderfordelenevia de mobile blandeanlæg uden at skulle investere i eget mølleri ogløbe efter de alarmer, derså følger med.

FODER

AF CAMILLA BØNLØKKE

Det var på Det Fynske Dyrskuei juni 2011, at CR Foderservicefor første gang viste deres mobileblandeanlæg frem i Danmark. Etkoncept, som direktør Niels FrostRasmussen efter grundig researchhentede til Danmark fra Tyskland,hvor man i mere end 30 år har anvendt denne metode til fremstillingaf foder.

Og det er et koncept, som danske producenter har taget til sig,idet CR Foderservice her ni år efterer kommet op på i alt ni biler, derkan supplere fodermarkedet medet fuldgyldigt alternativ til hjemmeblandeanlæg og fabriksfremstilletfærdigfoder.

Mobilblandinggør det nemt

Det gælder også familien Nordtorp,der var med på det mobilblandedefoder lige fra starten, også selvom dei 2012 satte søerne ud. Her fortsattesamarbejdet med CR Foderservicemed slagtesvinefoder, indtil der igenkom sohold i produktionen i 2016.

– Vi får foderet blandet af CR Foderservice, fordi det nemt, og fordivi vurderer, at hjemmeblandet foderer bedst. Vi slipper for transportenud til de forskellige ejendomme, ogvi slipper for alarmerne fra et mølleri,lyder det fra Theis Nordtorp.

Sammen med sin far, Per Nordtorp,sin bror Kasper Nordtorp, samt naboen Hans Mølsted Jørgensen stårhan bag en produktion på 750 årssøer med produktion af godt 27.000smågrise og 15.000 slagtesvin samtdriften af de omkring 1.000 hektarplanteavl, de til sammen driver påMidtfyn.

– Jeg selv bor på Gultvedholm vedKværndrup, mine forældre bor herpå Lammehave ved Ringe, mens minbror Kasper, der er svinebrugskonsulent, bor på Højvang ved Ringe,fortæller Theis Nordtorp nærmereom fordelingen af ejendommene ifamilien.

Blander ét sted

tesvin. Alligevel er det her, alt kornog alle råvarer til den samlede produktion er placeret, og dermed herat CR Foderservice fl ere gange omugen blander foder til de øvrige sites,der ligger forholdsvist samlet nærKværndrup – kun omkring 10 minutters kørsel fra Lammehave.

– Det er kun her på Lammehave,at vi har lagerkapacitet til råvarerne, og det fungerer godt, fortællerTheis Nordtorp. Bedriften anvenderlagerstyringssystemet Grainit, nårkornet vejes ind ved høst, og dervedhar man styr på, hvor stor en andel,der skal bruges i svineproduktionen,og hvad der kan sælges til foderstoffi rmaer.

Ved mobilblandet foder er derpræcis de samme muligheder forløbende justeringer i blandinger ogformalingsgrad, ligesom man kenderråvarerne, og får den samme friskfoderoplevelse, som ved hjemmeblandet foder. Det er blot et setup,der ikke koster andet end lagerfaciliteterne til råvarerne – og de er der iforvejen på Lammehave.

– Vi sparer helt klart en mand vedat få CR Foderservice til at blande,påpeger Theis Nordtorp og fortsætter:

– Vi har da tit snakket om eget mølleri, men vi er glade for det her. Det eret simpelt koncept, og vi har lagerkapaciteten til at få sojaskråen leveret ihele træk og mineralerne direkte frafabrikken. Så når CO2-regnskabetskal gøres op, bliver det her konceptfordelagtigt.

Kører i hele landet.

CR Foderservice har ni biler med heltens opbygning, men de tre har kapacitet til at blande 18 tons, mens deøvrige seks biler er på 12 tons.

– Firmaet har udviklet sig gennemårene og er i dag landsdækkende,fortæller Niels Frost Rasmussen, derhar bilerne ude at køre seks dage omugen á 12 timer, så service og kapacitet udnyttes mest optimalt, ogkunderne altid kan have frisk foderi siloerne.

Han forklarer nærmere, at bilerneer ISO 22000-certifi ceret, hvilket eren komplet certifi ceringsordning forfødevare- og fodersikkerhed, og CRFoderservice kører dermed undersamme forordning som en foderstofvirksomhed i forhold til analyserog rengøring. Her er det en eksternkonsulent, der løbende sørger for,at virksomheden er opdateret påreglerne.

– Vi tager løbende salmonellaprøver og skrabeprøver for at sikre denhøje hygiejne og foderkvalitet. Afhensyn til smittebeskyttelse holderbilerne altid 48 timers karantæne,inden de kommer til avls- og opformeringsbesætninger, ligesom vinaturligvis generelt følger besætningernes sundhedsstatus i forholdtil den rækkefølge, som vi kommerrundt.

12 tons på under en time

Da Effektivt Landbrug er forbi Lammehave, er det en diegivningsblanding, som chauffør Michael Rasmussen skal have blandet.

Han starter med at fi nde kundensblanding frem på computeren påbilen. Første komponent er hvede,der suges op fra stakken og ind gennem slaglemøllen, der sidder i denene side af bilen. Til blandinger, hvorkornet skal valses, sidder valsen i denmodsatte side.

Vægten tæller på skærmen, og mankan se, at bilen formaler omkring 30tons hvede i timen. Samtidig pumperden sojaolie ind. Det er altid medpå bilen.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.